Recyklačné príspevky

Spoločnosť DG Tip, spol. s r.o. je zapojená do kolektívneho systému spätného odberu (oddeleného zberu) a spracovania použitých elek­trozariadení, pre­vádzkovaného spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o. 
Táto spoločnosť je založená združeniami výrobcov a dovozcov elektrozariadení a prostredníctvom nej už mnoho firiem spoločne postupuje pri plnení povinností zberu a spracovania elektroodpadu v súlade s novelizovaným zákonom o odpadoch. Ide o kolektívnu organizáciu, ktorá pre členov kolektívneho systému zabezpečuje zber, dopravu a spracovanie elektroodpadov u autorizovaných spracovateľov a tým zabezpečuje plnenie povinných limitov zhodnocovania elektroodpadov.
Chceme vás informovať o tom, že na základe platnej slovenskej i európskej legislatívy ako výrobcovia, resp. prví dovozcovia k cenám elektro­spotrebičov pripočítavame aj príspevok na likvidáciu elektrozariadení, takzvaný recyklačný príspevok. Príspevok budeme uvádzať samostatne na každom daňovom doklade, ktorý bude obsahovať povinne príspevkovaný tovar.

Aktuálne informácie a podrobnosti ohľadne kategórií tovarov, elektroodpadov, zmien, miest zberu elektroodpadov či recyklačných príspevkov nájdete na stránke spoločnosti ASEKOL SK s.r.o..

Pokiaľ ste spotrebiteľom alebo iným konečným užívateľom nami dodávaných elek­trozariadení, do­voľujeme si Vás upozorniť, že podľa zákona o odpadoch sa môžete zbaviť použitých elektrozariadení odovzdaním spracovateľovi alebo na miesto spätného odberu. Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. na svojej stránke uvádza zoznam miest (svojich zmluvných partnerov, uskutočňujúcich spätný odber EEZ v rámci celého územia SR. Nikdy nevyhadzujte použité elektrozariadenia do komunálneho odpadu. 
Podľa vyhlášky MŽP ste povinní poskytnúť všetkým spotebiteľom informácie o najbližšom mieste spätného odberu týchto použitých výrobkov www.asekol.cz.