Podmienky ochrany osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť DG Tip, spol. s r.o., IČ 35686162, so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava (ďalej jen: „správca“).
2. Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Hattalova 12, 831 03 Bratislava, email: obchod@dgtip.sk, tel.: 02/44 64 20 61
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzické osoby.
4. Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DôVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
- oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informační spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
1. Správca uchováva osobné údaje:
- na čas nevyhnutný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- na čas, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)
1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
- podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
- zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
- zaisťujúce marketingové a účtovné služby.
2. Správca nemá v úmyslu odovzdať osobné údaje tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. VAŠE PRÁVA
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli/a.

 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019.