Obchodné, dodacie a platobné podmienky firmy DG TIP, spol. s r.o.

Všetky ceny uvádzané v cenníkoch či ponukách predávajúceho sú bez DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka reklamných a darčekových predmetov, drobný tovar a písacie potreby (ďalej len tovar) podľa katalógu a aktuálnej ponuky predávajúceho, bez potlače alebo s potlačou, na základe objednávok kupujúceho.

Predávajúci a kupujúci sa pritom zaväzujú postupovať v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

Kupujúci zaregistrovaný ako plátca dane z pridanej hodnoty uvedie svoje IČ DPH v každej objednávke. Ostatní kupujúci uvedú v objednávke vždy svoje DIČ. Osobám bez živnostenského listu alebo registrácie v Obchodnom registri tovar nedodávame.

Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť kupujúcemu príjem objednávky formou Potvrdenia objednávky s tým, že objednávku akceptuje a dochádza tak k uzavretiu kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je pre kupujúceho záväzná aj pred týmto vyjadrením, teda po celú dobu, kedy predávajúci už vyvíja úsilie na jej realizáciu.

Pokiaľ kupujúci zruší svoju objednávku (tzv. "storno"), má predávajúci nárok na stornovací poplatok vo výške dvadsať percent z ceny stornovaného tovaru, plus nárok na náhradu nákladov preukázateľne vynaložených v súvislosti s plnením zrušenej objednávky. Stornovací poplatok, ako i náhrada vynaložených nákladov sú splatné na základe dokladu vystaveného predávajúcim. Uplatnením stornovacieho poplatku nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

Kúpna cena bude kupujúcim uhradená v hotovosti pri predaní a prevzatí tovaru, dobierkou alebo zálohovou platbou vopred. Pri dodávkach tovaru s potlačou je spravidla na zaplatenie zálohy viazaný aj termín dodania tovaru (zahájenie prác súvisiacich s potlačou), pokiaľ sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak.

Nezaplatenie kúpnej ceny alebo neprevzatie tovaru v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je oprávnený účtovať aj čiastočné plnenie a kupujúci je povinnný takto účtovanú čiastku zaplatiť.
Pri nedodržaní finančného plnenia faktúry má predávajúci nárok uplatniť si zmluvnú pokutu ako jednorázovú čiastku vo výške 5% z fakturovanej hodnoty každej faktúry, najmenej však 16,60 €, počnúc 14. dňom po uplynutí doby splatnosti, vyznačenej na faktúre. Zmluvná pokuta nevylučuje možnosť predávajúceho uplatniť a faktúrovať zákonom garantovaný úrok z omeškania z neuhradenej časti kúpnej ceny tovaru a služieb za každý deň omeškania úhrady.

Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním priamo kupujúcemu pri jeho osobnom odbere, v sídle predávajúceho alebo odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho. Dodacia lehota objednaného tovaru je spravidla 5-21 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje možnosť plniť objednávky postupne t.j. čiastočnými dodávkami, ktoré budú samostatne fakturované s dohodnutými platobnými podmienkami.

Ceny za potlač a podmienky potlače sa riadia cenníkmi potlačí podľa jednotlivých technológií. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať a účtovať +/-päť percent z objednaného počtu kusov s potlačou, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohodne inak.

Cena za expedíciu sa riadi cenníkom predávajúceho a je kalkulovaná podľa cien poštovej, železničnej a expresnej prepravy. Spoločne s balným je samostatne uvádzaná vo faktúre. Pri osobnom odbere sa expedičné náklady neúčtujú.

Kupujúci je pri dohodnutom osobnom odbere povinný vyzdvihnúť tovar do troch pracovných dní od oznámenia predávajúcim. V prípade neodôvodneného nevyzdvihnutia tovaru mu predávajúci tovar zašle expresnou službou s doúčtovaním expedičných nákladov.

Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho osobným prevzatím tovaru od predávajúceho alebo predaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. 

Predávajúci zodpovedá za vady na tovare v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním dodaného tovaru.

V prípade uznania vady tovaru predávajúci vymení reklamovaný kus za bezchybný, ak je to v jeho možnostiach alebo nahradí hodnotu reklamovaného tovaru podľa faktúrovanej ceny. Reklamácie rieši predávajúci v zákonom stanovených lehotách. Reklamácia musí byť podaná písomne!

Nie je možné reklamovať tovar upravovaný, dekorovaný alebo inak zmenený kupujúcim v prípade, že bolo možné vadu zistiť pred zahájením dekorácie (napr. preskúšaním funkčnosti, poškodený povrch a pod.).

Reklamovať možno iba tovar v originálnych obaloch v nezmenenom stave, ktorý bol v plnej výške uhradený.

Pokiaľ atypické rozmery či váha tovaru vyvolajú skutočné expedičné náklady vyššie, než vykalkulované v Potvrdení objednávky, vyhradzuje si predávajúci právo doúčtovať skutočne vynaložené náklady v ich skutočnej výške.

Prípadné agentúrne zľavy sa zásadne vzťahujú iba na tovar predávaný za bežné (katalógové) ceny. Pokiaľ je tovar ponúkaný v rámci krátkodobých akcií alebo výpredajov za ceny špeciálne, znížené oproti pôvodnému predaju či obdobnému tovaru rovnakej úžitkovej hodnoty, sú tieto špeciálne ceny cenami konečnými a predávajúci z nich neposkytuje kupujúcemu žiadne ďalšie rabaty či agentúrne zľavy. 

Fotografie jednotlivých predmetov majú len informatívny charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnosti, najmä čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia. Pokiaľ sú na predmetoch použité ukážkové logá a názvy, sú tieto logá a názvy registrovanými obchodnými značkami uvedených spoločností a sú na predmetoch znázornené iba pre ilustráciu potlače. 

Ochrana osobných údajov:
Odoslaním svojej objednávky, vyžiadaním cenovej ponuky alebo vyplnením žiadosti o katalóg, či už písomnou formou či prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu alebo webových stránok spoločnosti DG TIP, spol. s r.o. dávate súhlas k tomu, aby až do odvolania Vášho súhlasu boli Vaše osobné a firemné údaje spracovávané v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov na účely obchodnej činnosti spoločnosti DG TIP, spol. s r.o. Spoločnosť DG TIP, spol. s r.o. neposkytuje vedome Vaše údaje žiadnym tretím subjektom, ani zdarma, ani za úplatu.