Odstúpenie od zmluvy

Právo odstúpiť od zmluvy 
Spotrebiteľ (osoba, ktorá tovar objednala distančným spôsobom mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania) má právo odstúpiť od zmluvy. Ak Ste objednal(a)  tovar mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania:
 
  • Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. 
  • Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar. 
  • Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať firmu DG Tip, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, tel. 02/44 64 20 61, e-mail obchod@dgtip.sk formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť náš vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webe www.dgtip.sk, nie je to však Vašou povinnosťou. 
  • Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. 
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o.i.. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu
Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 
  • Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátite tovar, všetky platby, ktoré sme od Vás prevzali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlačnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili(a) na uskutočnenie počiatočnej transakcie, pokiaľ to bude možné alebo pokiaľ ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. 
  • Platbu však vrátime až po prevzatí vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslali(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr. 
Vrátenie  tovaru
Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo je odovzdajte na adrese DG Tip, spol. s r.o., K Terminálu 687/2, 619 00 Brno, ČR. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dni.
 
Náklady spojené s vrátením tovaru
Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.
 
Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru
Zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.